ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

შპს „ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი” (შემდგომში - ბნსუ) წარმოადგენს „მეწარმეთა შესახებ” საქართ­ვე­ლოს კა­ნო­ნის თანახმად დაფუძნებულ შეზ­ღუ­დუ­ლი პასუხისმგებლობის სამე­წარ­მეო იური­დიულპირს, დაფუძნებულია კერძო სა­მართლის იური­­დიული პირის სამართლებ­რი­ვი ფორმით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წესით მი­ნი­ჭე­ბული აქვს უმაღ­ლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების - სასწავლო უნი­ვერ­­სი­ტე­ტის - სტატუსი დამოქ­­მე­დებს რო­გორც ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი უმა­ღ­­ლესი საგანმანათლებლო დაწე­სე­ბუ­ლება საქართველოს კონსტი­ტუ­ცი­­ის‚ სა­ქართ­ვე­ლოში მოქ­მე­დი სა­კანონმ­დებ­ლო და კა­ნონ­ქვე­მ­დე­ბა­რე აქტების და მისი წესდების შესაბამისად.

 • სრული სახელწოდება:   შპს“ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი” , Ltd“Batumi Navigation Teaching University ”
 • საფირმო სახელწოდება: “ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი”
 • შემოკლებული სახელწოდება:  “ბნსუ” / “BNTU“
 • იურიდიული მისამართი: საქართველო,  ქალქი ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი № 38
 • ლოგო:   logo bnsu18

ისტორია და დღევანდელობა

ჩვენი ისტორია

1999 წელს დაარსდა „ბათუმის საზღვაო კოლეჯი - მეზღვაურთა სკოლა“.  რომლის ბაზაზე 2002 წელს ამოქ­მედ­და საერ­თა­შო­რისო საზღვაო მომზადების ცენტრი „მერკური“,  რომელიც ემსახურება მეზღვა­უ­რ­თა მომზადება-გადამზადებასა და სერტიფი­ცი­რე­ბას.  2007 – „ბათუმის საზღვაო კოლეჯი - მეზღვაურთა სკოლის “ბაზაზე დაფუძნდა ბათუმის ნავიგაციის ინს­ტი­ტუტი - საერ­თა­­შო­­­რი­სო სა­­ზღვაო მომზადების ცენტრი“, შემდგომში (2008წ.) მას ეწოდა „ბა­თუ­­მის ნა­ვი­გა­ციის სასწავლო უნივერ­სი­ტე­ტი“ (შე­მ­დ­გო­მ­ში - ბნსუ) და 2013 წელს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით (№04, 15.02.2013) მი­­ე­ნიჭა ავტორიზაცია (საგანმა­ნათ­ლებ­ლო საქ­ნი­ა­ბო­ბის უფლება).

 

ჩვენი მიღწევები

საგანმანათლებლო საქმიანობა.  2013 წლიდან დღემდე ბნსუ წარმატებით ახორ­ციე­ლებს პრო­­ფესიულ და აკა­დე­მი­ურ უმაღ­­ლეს (ბა­კა­ლავრიატი, მაგისტ­რა­ტურა) საგანმანათლებლო პროგ­რა­მე­ბს. აკრედი­ტა­ცი­ის საბჭოს გადაწყ­ვეტი­ლე­ბით აკრე­დი­ტე­ბუ­ლად ითვლება და დღეისათვის ბნსუ-ში ხორციელდება: საბა­კა­­ლა­ვ­რო საგანმანათლებლო პროგრამები - „გე­­მის მე­ქა­ნიკა“ (№191, 10.12.2013), „საზღ­ვაო ნავიგაცია“ (№190, 10.12.2013), „სა­ერა­­შო­რისო გადა­ზი­დ­ვე­ბის ორ­გა­ნი­ზება და მართვა“ (№192, 10.12.2013), ერ­თო­­ბ­ლივი (ქარ­­თულ-უკრაი­ნუ­ლი) პრო­გრამა „გე­მის ენერ­გე­ტი­კული და­ნა­დ­გა­რები“ (№08, 24.07.2015); სამაგისტრო სა­გან­მანათ­ლებ­ლო პროგრამა - „სატრანსპორ­ტო ლოგისტიკა“ (№193, 10.12.2013). ასევე, ბნსუ ახორ­ციე­ლებს მეზღვაურთა მომზადები­სა/გადამ­ზა­დე­ბის და საწვ­რ­თ­ნელ პროგრამებს (კურსებს).

ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო სტანდარტთან (ISO) შესაბამისობა.  ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი არის სა­იმე­დო­ობის, ბნსუ-ში მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის და მისი მუდმივი გაუმჯობესების, პერსონალის კომპეტენ­ტუ­რობის და საერთაშორისო დონეზე კონკურენტუნარიანობის გარანტი. ბათუმის ნავიგა­ციის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ მიღებული შესა­ბა­მისობის სერტიფიკატები:

ბნსუ-ს, როგორც საზღვაო საგანმანათლებლო დაწესებულების, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა  (External Audit of BNTU by International Maritime Authority):

ბნსუ-ს, როგორც საზღვაო საგანმანათლებლო დაწესებულების, საქართველოში მიღებული შესაბამისობის დადასტურება  (BNTU passes audit of Maritime Transport Agency of Georgia).ბნსუ-ს, როგორც საზღვაო საგანმანათლებლო დაწესებულების, აღიარება: საქართველოს ეკონომოკისა და მდგრადი განვითარე­ბის სამინისტ­როს სსიპ საზღვაოტრანსპორტის სააგენტოს მიერ გაცემული სა­ზ­ღ­ვაო-საწვრთნელი დაწესებულების აღიარების სერტი­ფიკატი; საქართველოს ეკონომოკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტ­როს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ყოველ­წლი­უ­რი აუდიტის შედეგე­ბი: intermediate, final audit (2014); intermediate, final audit (2015); intermediate, final audit (2016); final audit (2017).

 

საერთაშორისო დარგობრივ, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირება

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი - სამეცნიერო ჟურნალის თანადამფუძნებელი

2016 წლიდან ბნსუ არის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზი­რე­ბა­დი სა­მეც­ნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის „ინო­ვა­ცი­უ­რი ეკონომიკა და მართვა’’ თანადამფუძლებელი.

საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობა

ჩვენთან განხორციელებული ვიზიტები

 • Malta Maritime Authority Lino C. Vassallo Executive Director Merchant Shipping - მალტასსაზღვაოადმინისტრაციის აღმასრუ­ლე­ბე­ლი დირექტორის ლინოჯ. ვასსა­ლო,
 • Ministry of Communications and Works Department of Merchant Shipping, Costas Costaras Senior Marine Surveyor Head of Seafarers Division - კავშირგაბმულობისა და სამუშაოები სსამინისტრო,სავაჭრო ნაოსნობის დეპარტამენტი (კვიპროსი, საბერძნეთი) მეზღ­ვა­ურთა სამმართველოს უფროსი, საზღვაო სურვეერი კოსტას კოსტარას
 • Milbright Inc Shipping Company, General Director Murad Huade - „Milbright Inc Shipping Company“ სანაოსნო კომპანიის (მოსკოვი, რუსეთი) გენერალური დირექტორი მურად ჰუადე (2014);
 • Academic Society of Michal Baludansky, Michal Varchola, President of Society - მიხაილ ბალუდიანს კის სამეცნიერო საზოგადოება (სლოვაკეთის რესპუბლიკა, კოშიცე) პრეზიდენტი, დოქტორი, პროფესორი მიხაილ ვარხოლა (2015);
 • „Baltic Group International” (Riga, Latvia), BGI Operations Manager Vladimir Yakovlev - საკრუინგო კომპანიის „ბალტიკ გროუპ ინ­ტერ­ნეიშენალ“, ლატვიის-რიგის წარმომადგენლობის ოპერაციების მენეჯერი ვლადიმერ იაკოვლევი
 • Admiral Makarov National University of Shipbuilding (Kiev, Ukraine), Vice-Rector Ph. D., Professor Eugeniy Trushliakov - ადმირალ მა­კა­­როვის სახელობის გემთმშენებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის (ქ. ნიკოლაევი,უკრაინა) პრორექტორი, პროფესორი ევგენი ტრუშლიაკოვი (2015);
 • Piri Reis University (Turkey, Instambul) - პირირეისის საზღვაო უნივერსიტეტის დელეგაცია, რექტორი ო. ერდოგანი, უნივერ­სი­ტე­ტის ლექტორები და სტუდენტები (2015);
 • აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პრორექტორი ზაჰიდ შარიფოვი (აკადემიასთან გაფორმდა ურთიერთ­თა­ნა­მ­შრომ­ლობის მემორანდუმი,2015);
 • ვიირ ნორმედის სამხრეთ გუჯარათის უნივერსიტეტის (Veer Narmad South Gujarat University) ეკონომიკის დეპარტამენტის პრო­ფე­სორი გაურანგ რამი (საჯაროლექცია ბნსუ-ში, 2015);
 • თურქეთის ტრანსპორტის, საზღვაო საქმეთა და კავშირგაბმულობის სამინისტროს რეგიონალური მენეჯერის მოადგილე იჰსან გუმრუქჩუ (2015);
 • თურქეთის საზღვაო ადმინისტრაციის დელეგაცია: მეზღვაურთა სერტიფიცირების დეპარტამენტის უფროსი ჯემერდემი, ტრა­პი­ზონის ნავსადგურის კაპიტანი - იჰსან გუმრუკჩუდა საზღვაო ექსპერტი - თოლგასანალი (ვიზიტის მიზანი -სა­ქარ­თველოში არ­სე­ბული მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების სტანდარტების შეფასება და ორქვეყანას - თურქეთსა და საქარ­თ­ვე­ლოს შორის მეზღვაურთა კომპეტენციის დამადასტურებელი სერტიფიკატების ორმხრივი აღიარების თაობაზე ურ­თი­ერთ გა­გე­ბის მემორანდუმის გაფორმება, 2015);
 • უკრაინის, აზერბაიჯანის, სლოვაკეთის საზღვაო დარგისა და უმაღლესი საგანანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენ­ლე­ბი: ცენტ­რა­ლური უკრაინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი - გ. კუზმენკო, ნიკოლაევის ადმირალ მაკაროვის სა­ხე­­­­ლობის გემთმშნებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის რექტორი ს. რიჟკოვი, ჩერნიგოვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნი­ვერ­სიტეტის რექტორი ს. შკარლეტი, აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პრორექტორი ზაჰიდ შარიფოვი
 • NT Management S.A. (Cyprus, Greece), Operator Tamaz Katamadze - „NT Management S.A.“ სანაოსნო კომპანია (კვიპროსი, საბერ­ძ­ნე­თი), მენეჯერი თამაზ ქათამაძე (2016);
 • ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშენებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის (უკრაინა, ქ. ნიკოლაევი) რექტორი, პროფე­სო­რი, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი სერგეი რიჟკოვი (2016);
 • ლატვიის კოლეჯების ასოციაციის პრეზიდენტი, რიგის საზღვაო კოლეჯის დირექტორი იანის სტიცენკო და მისი მოად­გი­ლე ლი­ვია იანკოვსკას ვიზიტი (2016);
 • საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის გენერლური მდივანი კიტაკლიმი (საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის ფარგლებში), საქართველოს ელჩი გაერთიანებულ სამეფოში თამარ ბერუჩაშვილი
 • Ministry of Roads & Transportation Ports & Shipping Organization (Iran), Head of Seafarers Standards of Training Directorate Capt. N. Alipour - გზების & სატრანსპორტო ნავსადგურების & საზღვაო ორგანიზაციების სამინისტრო (ირანის ისლამური რესპუბლიკა), მეზღვაურთა მომზადებისა და სერტიფიცირების დირექტორატის უფროსი, შორეული ნაოსნობის კაპიტანი ნ. ალიპოურ (2016);
 • ირანის ისლამური რესპუბლიკის გზების & სატრანსპორტო ნავსადგურების & სა­ზ­ღ­ვაო ორგანიზაციების სამინისტროს მეზღვაურთა საქმეებისა და საერთაშორისო სპეციალიზირებული სააგენტოების გენე­რა­ლუ­რი დირექტორი ალიაკბარ მარზბან (2016);
 • Intercargo International Association of Dry Cargo Shipowners (London, United Kingdom), Intercargo Manager David Jones – INTER­CAR­GO მშრალი ტვირთების გემთფლობელთა საერთაშორისო ასოციაციის (ლონდონი, ბრიტანეთი) მენეჯერი დევიდ ჯონსი (2016);
 • Deniz Haber Ajansi (Turkey), Editor in Chief Recep Canpolat - თურქული საზღვაო გამომცემლობის „Deniz Haber“ (თურქეთი, სტამ­ბუ­ლი), მთავარი რედაქტორი, ბატონი რეჯებ ჯამბულატი (2017);
 • არგენტინის ნაციონალური საზღვაო სასწავლებლის‘’Manuel Belgrano” წარმომადგენელის, საზღვაო მუზეუმის დირექტორი ჰორაციო-გილიერმო ვასკეს რივაროლა (წიგნის პრეზენტაცია, 2017);
 • “Columbia Shipmanagement Ltd”-ს საკრუინგო კომპანიის ტრენინგ-მენეჯერი, შორეული ნაოსნობის კაპიტანი ფაოუზი ფარადი;  ამავე კომპანიის ბათუმის წარმომადგენლობის დირექტორი ვლადიმერ შელია; ტრეინინგ-მენეჯერი, შორეული ნაოსნობის კაპი­ტა­ნი გიორგი კიკვიძე (2017);
 • ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშნებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის (უკრაინა, ნიკოლაევი) დელეგაცია: წარმომად­გენ­ლები და დეკანი, პროფესორი ო. რიჟკოვი (2017);
 • ბნსუ-ში გამართული მეზღვაურის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ტრადიციუ­ლი სა­ზეიმო მიღება (24.06.2017, რომელსაც ესწრებოდნენ საპატიო სტუმრები: საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის იური­დი­უ­ლი და საგარეო ურთიერთობების სამმარ­თ­ველოს დირექტორი, აშშ-ის სანაპირო დაცვის ადმირალი ფრედერიკ კეინი; მალტის რე­ს­­პუ­ბლიკის მუდმივი წარმომადგენელი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში ლინო ვასალო; საერთაშორისო საზღვაო სა­მა­რ­თ­ლის ინსტიტუტუს დოქტორი ფე­ლი­სი ­ტიატარდი; კომპანია „ქუინსვეის“ მფლობელი და გენერალურ მენეჯერი ვასილეო სტერ­ზისი და ამავე კომპანიის წარმომად­გენ­ლები - კონსტანტინოს ტერზისი და ევანგელეო სკალიანოსი; საზღვაო გაზეთ „დენიზ ჰა­ბერის“ რედაქტორი რეჯებ ჯამბუ­ლა­ტი; საქართველოს სრულუფლებიან ელჩი დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლან­დი­ის გაერთიანებულ სამეფოში, საქარ­თ­ვე­ლოს მუდმივი წარმომადგენელი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში თამარ ბე­რუ­ჩაშვილი (2017);
 • ბნსუ-ში გამართული მეზღვაურის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მესამე საერ­თაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონ­ფე­რენცია „თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვი­თა­­რების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზე­ბი“ (24.06.2017), რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს: კიევის ტარასშევჩენკოს სა­ხე­ლო­ბის ეროვნული უნივერსიტეტის პროფე­სო­რი ო. გრიშნიოვა; ვადიმ ჰელტმანის სახელობის კიევის ეროვნული ეკონომიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ი. კალენიუკი; ცენ­ტრალური უკრაინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორი გ. კუზმენ­კო; ნიკოლაევის ადმირალ მაკაროვის სახე­ლო­ბის გემთმშნებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის რექტორი ს. რიჟკოვი; ჩერნი­გო­ვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივერ­სი­ტე­ტის რექტორი ს. შკარლეტი, აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პრო­რექ­ტორი ზაჰიდ შარიფოვი. ასევე, სსიპ ბა­თუ­მის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის, სსიპ საქართველოს ტექნი­კუ­რი უნივერსიტეტის, სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილსის სახელმ­წი­ფო უნივერსიტეტის, შპს სასწავლო-საწვრ­თ­ნელ ცენტრ „ანრის“ წარმომადგენლები;  
 • „აკადემიკოსი. ბუგაის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ უნივერსიტეტის“ (კიევი, უკრაინა) პროფესორი გ. კუზ­მენკო (2018).

ჩვენი პარტნიორები

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

 • ადმირალ მაკაროვის სახელობის გემთმშენებლობის ეროვნული უნივერსიტეტი (ქ. ნიკოლაევი, უკრაინა);
 • NorthEast Maritine Institute (მასაჩუსეტსი, აშშ);
 • ლატვიის ტრანსპორტისა და კომუნიკაციის ინსტიტუტი (ქ. რიგა, ლატვია);
 • ჩერნიგოვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ქ. ჩერნიგოვი, უკრაინა);
 • მიხაილ ბალუდიანსკის აკადემიური საზოგადოება (ქ. კოშიცე, სლოვაკეთი);
 • თურქეთის შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქ. ტრაბზონი, თურქეთი);
 • ბაქოს საზღვაო აკადემია (ქ. ბაქო, აზერბაიჯანი);
 • კიევის სახელმწიფო საზღვაო ტრანსპორტის აკადემია (ქ. კიევი, უკრაინა);
 • უკრაინის საზღვაო მეცნიერებათა, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების საერთაშორისო აკადემია (ქ. ნიკოლაევი, უკრაინა);
 • ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი (ქ. ვარშავა, პოლონეთი);
 • უსაფრთხოების მენეჯმენტის უნივერსიტეტი (ქ. კოშიცე, სლოვაკეთი);
 • კოშიცეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (ქ. კოშიცე, სლოვაკეთი);
 • ჩეხეთის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი პრაღაში (ქ. პრაღა, ჩეხეთი);
 • პირი რეისის საზღვაო უნივერსიტეტი (ქ. სტამბული, თურქეთი).

პარტნიორები - დარგობრივი ორგანიზაციები

 • „Poseidon”;
 • „Iberia Navigation +”;
 • „Fregat”;
 • „Elseri”;
 • „Interna­tonal Maritime Group”;
 • „Baltic Group Inter­na­tional, Georgia”;
 • „Eurostar Marine”;
 • „Aries”;
 • „NONAT XXI”;
 • შპს „გზა“;
 • შპს „ბმს გორ­გია“;
 • BATOS SHIPPING LTD (სააგენტო, საექსპე­დი­ციო კომპანია);
 • INFLOT BATUMI LTD (სააგენტო, საექსპედიციო კომ­პანია);
 • TERO MARITIME AGENCY LTD (სააგენტო, სა­ექ­ს­პე­დიციო კომპანია);
 • შპს „კარ­გო ტრანს გრუ­პი“;
 • შპს „ჯეო ტრანს გრუ­პი“ (საექს­პე­დი­ციო გადამზიდავი კომპანია);
 • შპს „ბათუმის რეილ გრუ­პი“;
 • შპს „ემ ერ ჯი ლიმიტედ“.

შპს „საგიტარიუსი“ - მეზღვაურთა სა­მე­დი­­ცინო ცენტრი, სადაცბნსუ-საბიტურიენტები, სტუდენტები, პრო­ფე­სიული სტუ­დე­ნ­­ტები, კურსდამთავრებულები, სხვ.გა­დიან სამე­დი­ცინო შე­მოწ­მე­ბას. ამავე დაწესებულების ხელშეწყობით ბნსუ ახორციელებს სოცია­ლუ­რი დახმარების პროგ­რა­მებს.

ა(ა)იპ ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი,  რომელთანაც პარტნიორობამ უნდა ხელი შეუწყოს ერთობლივი პროექ­ტე­ბის განხორციელებას და ამ პროექტებში ბნსუ-ს აკადემიური პერსონალის და სტუდენტების სამეცნიერო საქნიანობაში ჩართუ­ლობას.

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 14.01.22.