შპს ,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი" (ბნსუ) მდებარეობს საქართველოს საპორტო ქალაქ ბათუმში (მისამართი: ბათუმი, მახინჯაური, თამარ მეფის გამზირი №38). ცენტრალურ  ტრასაზე, რომლის მდებარეობა ხელსაყრელია სტუდენტთა მიმოსვლისათვის.
ბნსუ-ს სასწავლო კორპუსები წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. უნივერსიტეტი განლაგებულია სამ შენობაში. I კორპუსი სამსართულიანი კაპიტალური ნაგებობაა, რომლის საერთო ფართია 2841 კვმ. საერთო სასარგებლო ფართი - 2328,8 კვმ და სრულიად აკმაყოფილებს სანიტარულ და ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის წესებს. II კორპუსი ოთხსართულიანი კაპიტალური ნაგებობაა, რომლის საერთო ფართია 1029,5 კვმ. მასში განლაგებულია აუდიტორიები, სასადილო, საერთო საცხოვრებელი (64 სტუდენტისათვის), საშხაპეები, სამრეცხაო. III  კორპუსი სამსართულიანია, მისი ფართი შეადგენს 787 კვმ, მასში განლაგებულია ბნსუ-ს საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი თანამედროვე სიმულატირებითა და საწვრთნელი აუზით.
ბნსუ–ს გააჩნია ეზო თავისი სპორტული მოედნითა და დასასვენებელი პარკით.

 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი და მისი მატერიალური (მათ შორის სასწავლო მიზნებისთვის) გამოყენებული რესურსი შეე­სა­ბამება საერთაშორისო სტანდარტებს - ბნსუ-ს 6-ჯერ აქვს მიღებული ხარისხის მართვის საერთა­შო­რი­სო სტანდარტის, მათ შორის 2017 წელს - ISO 9001:2015 მო­თ­ხო­ვნებთან შესა­ბა­მი­სო­ბის, საერთა­შო­რი­სო IQNetდა დარგობრივი შემოწ­მე­ბე­ბის/დადასტურებისსერტიფიკატები. სასწავლო მიზნებისთვის გამოყენებული ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა:

  • ბიბლიოთეკა: წიგნადი (ბეჭდური და ელ. მატარებლებზე) ფონდი - 16 081 ერთეული, ვი­დეო- და აუდიო- ფო­ნ­დები, თვალსაჩინოები, საერთაშო­რი­სო Witherbys Library ელექტ­რონული ბიბ­ლიო­თეკით სარ­გებლობა);
  • ლაბორატორიები: ქიმიის; ფიზიკის; ზღვისდაბინძურებისთავიდანაცილებისსაწვრთ­ნე­ლი; ელექ­ტ­რო­ნავიგაციური; Ship handling and maneuvering laboratory (გემის მართვის და მანევ­რი­რების ლაბო­რა­ტო­რია).
  • გემისდანადგარებისდარბაზი;
  • ტრენაჟორები: კოლექტიურისამაშველოსაშუალებებისტრენაჟორი; ხმელეთზეგანლაგებუ­ლიხან­ძარ­საწინააღმდეგოტრენაჟორი; Fire-Fighting Training Facility (სა­ნაპირო ხანძარსაწი­ნა­აღ­მ­დე­გო ტრენაჟორი);
  • ტრენაჟორულიცენტრი Navi-Trainer RADAR/ARPA/ECDIS, რომელიცშედგებაშემდეგიტექ­­ნი­კურისაშუალებებისაგან: Bridge Team Simulator (სანა­ვი­გა­ციოხიდურისგუნდურიდახი­დუ­რისპერსონალისმარ­­თ­ვისსიმულატორი); Radar navigation, Radar plotting, use of ARPA  Simulator (რადიოლოკაციურისადგუ­რე­ბისდაავ­ტო­მატურირადიოლოკაციურისისტე­მე­ბისგა­მოყენებისსიმულატორი); Engine Room Simulator (სა­მა­ნქანეგანყოფილებისპერსონა­ლისმა­რ­­თვისსიმულა­ტო­რი); GMDSS Simulator (კავ­ში­რი­სადაუსაფრთხოებისსაზღვაო-გლო­­­ბა­ლუ­რისისტემისსი­­­მუ­ლა­ტო­რი); Liquid Cargo Hand­ling Simulator  (თხევადიტვირ­თე­ბისოპე­რა­ცი­ე­ბისსი­მუ­ლა­ტო­რი); Tanker Simulator (ნავთო­ბ­მზიდიტანკერისსატვირთოოპე­რა­ციებისსი­მუ­ლა­ტო­რი); Electronic Chart Display and Informational Systems Simulator (ელექტ­რო­ნულ-კარ­ტოგ­რა­ფი­ულიმოწყობილობისდაინფორმაციულისისტემებისსიმულა­ტო­რი);
  • სიმულატორები: Engine Room Simulator ERS 2000/3000, Engine Room Simulator 5000 (სამან­ქა­ნე გან­ყო­ფი­ლების სი­მუ­­ლატორი); Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS 4000/5000) (სატ­ვირთო და სა­ბა­ლასტო ოპე­რა­ციების მართვის სი­მულატორი); Navi–Trai­ner RADAR/ARPA/ECDIS/Ship Handling Simula­tor Pro 3000, Navi –Trai­ner RADAR/ARPA/ECDIS/Ship Handling Simula­tor Pro 4000 (სანა­ვი­გა­ციო სი­მუ­ლატორი); Navi -Trainer Pro 5000/ ECDIS Navi Sailor 4000 (სა­ნა­ვი­გა­ციო სი­მუ­ლა­ტორი); RADAR/ARPA Module Simulator (რადიოლოკაციური სა­დ­გუ­რე­ბი, რადიო­ლო­კა­ცი­უ­რი გავლება და ავ­ტო­მატური რადიოლოკა­ცი­უ­რი სის­ტე­მების სი­მულა­ტო­რი); Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS 4000/5000) (სატ­ვი­რთო და საბალასტო ოპე­რა­ცი­­ე­ბის მართვის სიმულატორი); Global Maritime Distress and Safety Systems (GMDSS) Simulator TGS 5000 (უბე­დურ შე­მ­თ­ხ­ვე­ვე­ბში კავშირგაბმულობის გლო­ბა­­ლური საზღვაო სის­ტე­მის სი­მუ­ლატორი); Use of electronic chart display and informational Systems (ელექტრონულ-კარ­ტოგ­რა­ფი­უ­ლი მოწყო­ბი­ლო­ბების და ინ­ფორ­მაციული სისტემების გა­მო­ყე­ნე­ბის სიმულა­ტო­რები); Lifeboat Simulator (სა­­მაშველო ნავის სი­მულატორი);
  • კაბინეტები: Engine Team and Resource Management (სამანქანე განყო­ფი­ლე­ბის გუნდური მარ­თ­ვის/ პერ­სონალის მართვის კურ­სის კაბინეტი); Elementary First Aid (პირველადი სამე­დი­­­ცი­ნო დახ­მარების კურსის კა­ბი­ნე­ტი); Oil and Chemical Tanker (ნავთობ და ქიმმზიდ ტან­კე­რზე მუშაოების უსაფრთ­ხო­ე­ბის კურ­სის კაბინეტი); Fire prevention and Fire Fighting (ხან­ძ­რის თა­ვი­დან აცილება და ხანძართან ბრძო­ლის კურ­სის კაბინეტი); Personal Safety and social responsibili­ties (პირადი უსა­ფ­რ­თ­­­ხოებისა და საზოგა­დოებ­რივი პასუ­ხის­მ­გებ­ლობის კურსის კა­­ბი­ნე­ტი); Personal Survival Techniques (პი­რა­დი გა­და­რ­ჩენის ტექნიკის კაბინეტი); Tanker familiariza­tion (ტან­კერზე მუ­შა­ო­ბის გაცნობითი კურსის კაბინეტი); ISPS Code (გე­მებისა და ნავსადგურების სა­­შუა­ლე­ბების უსაფრთხოების კურსის კა­ბი­ნეტი); Dangerous goods (საშიში და მავნე ტვი­რ­თე­ბის გადაზიდვის კურსის კა­ბი­ნე­ტი); Ship Handling Simulator and Bridge Team and Resource Mana­gement (გემის მარ­თ­ვის და სა­ნა­ვიგაციო ხიდურის გუნდური მართ­ვა/პერსონალის მარ­თ­­ვის კურსის კა­ბი­ნე­ტი); ECDIS (ელექ­ტ­რო­ნულ-კარტოგრაფიული მოწ­ყო­ბი­ლობებისა და ინ­ფორ­მაციული სი­ს­­ტე­მე­­ბის გამო­ყე­­ნების კუ­რ­სის კაბინეტი); Global Mari­time Distress and Safety Systems (GMDSS) (უბედურ შე­მ­თ­ხ­ვევებში კავ­­ში­რ­გა­ბ­მუ­ლობის გლო­ბა­ლური საზღვაო სისტე­მის კურსის კაბინეტი); RADAR Navi­ga­tion, Radar Plotting, use of ARPA (რადიო­ლო­კა­ცი­ური სა­დ­გურები, რა­დი­ო­ლო­კაციური გა­ვ­ლება და ავტომატური რა­დიო­ლო­კა­ცი­ური სისტე­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის კურ­­სის კაბინეტი);
  • სასწავლო-საწვრთნელიგემი„ელიტა”და სხვ.

შენობებში განთავსებულია:
•    45 აუდიტორია;
•    საკონფერენციო დარბაზი;
•    ბიბლიოთეკა;
•    ტრენაჟორის დარბაზი;
•    სანავიგაციო  Bridge simulator კაბინეტი;
•    Engine room;
•    კომპიუტერული კლასი ;
•    სამედიცინო დახმარების ოთახი;
•    რეგისტრაციის, მონიტორინგისა და შეფასების კაბინეტი;
•    არფა-რადიო კაბინეტი 20;
•    გემის დანადგარების დარბაზი;
•    გარდერობი;
•    სამასწავლებლო;
•    დეკანატი;
•    კათედრები;
•    ხარისხის მართვის სამსახურის კაბინეტი;
•    ნავიგაციის კაბინეტი;
•    უსაფრთხოების კაბინეტი;
•    ლინგოფონის კაბინეტი;
•    ფიზიკის კაბინეტი;
•    ქიმიის კაბინეტი;
•    სპორტული დარბაზი;
•    სასადილო;
•    8 სველი წერტილი;
•    კანცელარია;
•    ფაკულტეტების ხელმძღვანელთა კაბინეტები.
 
ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი არის სრულად კომპიუტერიზებული, უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევებით აღჭურვილი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება. ის აკმაყოფილებს უმაღლესი განათლების სფეროში არსებულ ყველა პირობას როგორც ეროვნული სტანდარტების, ისე საერთაშორიოს მოთხოვნების შესაბამისად.

 

 

© 2016 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Created by: GmmStudio   ვებ გვერდის ძველი ვერსია

საიტი ბოლოს განახლდა: 14.01.22.